ΠΟΛ 1218

ΠΟΛ 1218/28-07-1997
Παραστατικά κοινοχρήστων δαπανών – Δυνατότητα έκπτωσης Φ.Π.Α
.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις:

α) ως προς το είδος των λαμβανομένων παραστατικών από “κατ’επάγγελμα” διαχειριστική κτιρίων, που ενεργεί έξοδα για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή ενοίκων, καθώς και για το είδος των εκδιδόμενων παραστατικών από το διαχειριστή προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτη ή ένοικο),

β) ως προς την δυνατότητα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των κοινοχρήστων δαπανών που αναλογούν σε ένα έκαστο των ιδιοκτητών ή ενοίκων νομικών προσώπων, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., στην τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό υποχρεούται ο επιτηδευματίας. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., επιτηδευματίας θεωρείται κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα ή αστική εταιρία, που ασκεί μέσα στα όρια της επικράτειας δραστηριότητα, με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

2. Περαιτέρω από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο Ε. 11669/96/ΠΟΛ.306/29.10.1977, που εξακολουθεί να ισχύει, ότι η άτυπη ένωση των ιδιοκτητών ή ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου για τις συναλλακτικές πράξεις που αφορούν δαπάνες διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου και μόνο, δεν θεωρείται επιτηδευματίας, οι προαναφερόμενες, δε πράξεις (συναλλαγές) εξομοιούνται με ιδιωτικές συναλλαγές και ως εκ τούτου για τις δαπάνες καθαριότητας, συντήρησης, επισκευής και επιμέλειας εν γένει των κοινοχρήστων χώρων εκδίδονται προς την άτυπη ένωση των ιδιοκτητών και ενοίκων στοιχεία λιανικής πώλησης. Κατά συνέπεια προς τον διαχειριστή που ενεργεί για λογαριασμό της ένωσης των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών εκδίδονται, κατά περίπτωση, αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν ο διαχειριστής λαμβάνει
αμοιβή ή όχι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

3. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 1) και 13 (παρ. 1) του Κ.Β.Σ. για κάθε παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς τρίτο εκδίδονται θεωρημένα τιμολόγια (παροχής υπηρεσιών) ή θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με την ιδιότητα του αντισυμβαλλόμενου – τρίτου (επιτηδευματίας ή ιδιώτης).
Σημειώνεται ότι με την Α.Υ.Ο. 1014655/185/ΠΟΛ. 1037/12.2.1992, μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών εξαιρέθηκαν του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.).

4. Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον επιχείρηση Α.Ε. αναλαμβάνει με αμοιβή την διαχείριση κτιρίου υποχρεούται:

α) για τα έξοδα που πραγματοποιεί για λογαριασμό των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών και αφορούν τους κοινοχρήστους χώρους, στα πλαίσια συγκεκριμένης εντολής, υποχρεούμενη να αποδίδει γι’αυτά λογαριασμό στον εντολέα, να λαμβάνει στοιχεία δαπανών, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος (στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών), τα οποία θα καταχωρούνται σε μη αποτελεσματικούς λογαριασμούς.

β) για τις αμοιβές της οι οποίες αφορούν ένα σύνολο (“πακέτο”) υπηρεσιών (εξεύρεση των καταλληλοτέρων προμηθευτών, διαχείριση, κατανομή των κοινών δαπανών κ.λπ.) να εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς την ένωση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών επισυνάπτοντας σ’αυτή και τα δικαιολογητικά δαπανών.
Για την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών μεταξύ των ενοίκων μπορεί να εκδίδει σε κάθε έναν ξεχωριστό εκκαθαρίσεις κατανομής (μη φορολογικά παραστατικά).

5) Οι ένοικοι επιτηδευματίες που είναι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. έχουν το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επεβάρυνε τις κοινόχρηστες δαπάνες που τους αναλογούν, μόνον εφόσον στην ανωτέρω εκκαθάριση, επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των παραστατικών των δαπανών και βεβαιώνεται πάνω σ’αυτά ή σε χωριστό έγγραφο ότι από τον εκδότη των αποδείξεων δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών. Τονίζεται με έμφαση ότι, ο εν λόγω φόρος δεν θα εκπεσθεί και από τον διαχειριστή – εκκαθαριστή, προς τον οποίον έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά.