Εφορία

Οδηγίες για την καταχώρηση κοινόχρηστων εξόδων στη φορολογική δήλωση

Τά κοινόχρηστα έξοδα που πρέπει να καταχωρήσετε στην δήλωσή σας βάσει της τελευταίας ενημέρωσης (25.1.2011) είναι όλα εκτός των ΔΕΚΟ. Μέσα στην δήλωση περιλαμβάνονται και τα έξοδα θέρμανσης,φυσικού αερίου.

1) Εκδίδετε μία συγκεντρωτική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει όλα τα έξοδα του έτους εκτός από αυτά που δεν περιλαμβάνονται.
Στις παρατηρήσεις γράφετε το κείμενο <<Βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκαν τα ποσά που αναγράφονται για έξοδα-παροχές της πολυκατοικίας για το έτος 2010>>

2) Εκδίδετε αποδείξεις για τους ένοικους και τους ιδιοκτήτες αντίστοιχα.

3) Το επόμενο βήμα είναι να κρατήσετε σε μία σελίδα αναλυτικά τις αποδείξεις των εξόδων της πολυκατοικίας. Χωρίζετε τις δαπάνες σε δαπάνες ενοίκων και ιδιοκτητών και τις αναγράφετε ανά κατηγορία συμπεριλαμβάνοντας τα εν σειρά στοιχεία.

α) Είδος Δαπάνης
β)
 Ημερομηνία
γ) Ποσό
δ) Είδος παραστατικού (ΑΛΠ,ΑΠΥ…)
ε) Αριθμός Απόδειξης
ζ) ΑΦΜ συνεργάτη
η) Ονομασία συνεργάτη

Αθροίζετε τα έξοδα ανά κατηγορία και ολικά, επισυνάπτετε τις αποδείξεις που έχετε στο αρχείο σας και τις φυλάτε.

Στο τέλος δίνετε στο κάθε ένοικο, ιδιοκτήτη από μία συγκεντρωτική-απόδειξη υπογεγραμμένη.

ΠΟΛ 1135/2010
Διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας
περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή
ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιόν βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του
τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.