• Σταθερές κατηγορίες εξόδων ανά μήνα, με αυτόματη εισαγωγή
  • Αυτόματη εισαγωγή εγγραφής από κίνηση εξόδου
  • Ομαδοποίηση κατηγορίας εξόδου
  • Παρακολούθηση είσπραξης κίνησης
  • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
  • Εκτυπώσεις Ημερολόγια-Ανεξόφλητες-Ισοζύγια-Κατηγορίες
  • Πλήρως εναρμονισμένη με τα νέα πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (MyData) και σύνδεση με την ΑΑΔΕ

  • Εξαγωγή αρχείου κινήσεων για σύνδεση με λογιστικά προγράμματα
    Ηλεκτρονικη Υπογραφή Γνησιότητας (A8883E36 4716826A BA4E2571 7854C26C 9CD4D89D)